ในพันธสัญญาเดิม เราเห็นพระเจ้าผู้ปรารถนาจะอยู่กับประชากรของพระองค์ ดังที่ระบุไว้ในคำตรัสที่ตรัสกับ

ในพันธสัญญาเดิม เราเห็นพระเจ้าผู้ปรารถนาจะอยู่กับประชากรของพระองค์ ดังที่ระบุไว้ในคำตรัสที่ตรัสกับ

“ให้พวกเขาสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน เพื่อฉันจะได้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา” (อพย. 25:8) เขายังถูกมองว่าเป็นพระเจ้าผู้ไถ่บาป – พระเจ้าแห่งการอพยพที่นำชนชาติที่เป็นทาสไปสู่อิสรภาพอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจ้าพระบิดาไม่ใช่พระสัตภาวะที่อยู่ห่างไกล แต่ทรงมีส่วนร่วมอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ เขาสามารถรู้จักเป็นการส่วนตัวได้ ดังที่โยบยืนยันเมื่อแม้จะมีการทดลองมากมายร้องว่า “ฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ของฉันทรงพระชนม์” (โยบ 19:25)

เพลงสดุดีเต็มไปด้วยการอ้างอิงถึงพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมว่า

เป็นพระเจ้าแห่ง “ที่ลี้ภัย” “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา ทรงเป็นความช่วยเหลือในยามลำบาก” เราอ่านในเพลงสดุดี 46:1 และ “พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณา พระคุณ ความอดกลั้น และเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและความจริง” (สดุดี 86:15)

พระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมได้รับการอธิบายว่าเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัย “ใครคือพระเจ้าเหมือนท่าน” ผู้เผยพระวจนะมีคาห์เขียน “ทรงอภัยความชั่วช้าและส่งต่อการละเมิดมรดกที่เหลืออยู่ของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงกริ้วตลอดไป เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในพระเมตตา พระองค์จะทรงเมตตาเราอีกครั้ง และจะทรงปราบความชั่วช้าของเรา พระองค์จะทรงทิ้งบาปทั้งหมดของเราลงในทะเลลึก” (มีคาห์ 7:18-19) นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่สวยงามและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อที่พรรณนาถึงพระเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ของเรา!

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความดี ความสัตย์ซื่อ ความรอด และการแก้แค้น ตัวอย่างเช่น ในอิสยาห์ 35:4 เราอ่านว่า “จงกล่าวแก่คนที่มีใจขลาดกลัวว่า ‘จงเข้มแข็ง อย่ากลัว ดูเถิด พระเจ้าของท่านจะเสด็จมาด้วยการแก้แค้น ด้วยการตอบแทนของพระเจ้า พระองค์จะเสด็จมาและช่วยท่านให้รอด ‘” ขอให้สังเกตว่าการแก้แค้นของพระเจ้าสงวนไว้สำหรับคนชั่วเท่านั้น ผู้ที่ปฏิเสธพระเมตตาของพระเจ้าและปฏิเสธข้อเสนอแห่งความรอดจากพระองค์ แม้ว่าทุกคนจะเต็มใจรับก็ตาม

ในพันธสัญญาใหม่ เปาโลระบุถึงพระบิดา

 โดยแยกพระองค์ออกจากพระเยซู เมื่อเขาเขียนว่า “มีพระเจ้าองค์เดียว พระบิดา และสิ่งสารพัดทั้งปวงเกิดขึ้นจากพระองค์ . . . และองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว พระเยซูคริสต์ และเรามีชีวิตอยู่โดยใคร” (1 คร. 8:6) นอกจากนี้เขายังยอมรับและนมัสการพระเจ้าพระบิดาเมื่อเขาเขียนว่า “ข้าพเจ้าคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกทั้งครอบครัวในสวรรค์และแผ่นดินโลก” (อฟ. 3:14, 15)

แน่นอน การเปิดเผยที่สมบูรณ์ที่สุดของพระบิดาประทานแก่เราผ่านทางพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ ผู้เสด็จมาในเนื้อมนุษย์ อัครสาวกยอห์นกล่าวว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์เดียว . . . ได้ทรงประกาศพระองค์แล้ว” (ยอห์น 1:18) และพระเยซูเองตรัสว่า “ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9)

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อใดเป็นข้อที่รู้จักกันดีที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งหมด เราเห็นความรักของพระบิดาเมื่อเราอ่านว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่ พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ให้ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รัก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงรักเรามากถึงขนาดยอมสิ้นพระชนม์เพื่อพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะคืนดีกับพระองค์และมีความสุขชั่วนิรันดร์กับพระองค์ตลอดไป เช่นเดียวกับพ่อในคำอุปมาเรื่องลูกชายสุรุ่ยสุร่าย พระองค์ทรงคอยเฝ้าดูให้เรากลับมาหาพระองค์ ปรารถนาจะสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์รอบตัวเราและต้อนรับเรากลับบ้าน

ให้เรานมัสการพระองค์ในขณะที่เราอธิษฐานด้วยกัน พระบิดาในสวรรค์ของเรา เราเข้าใจมากขึ้นถึงความสำคัญของการเป็นพระบิดาของเรา ที่ท่านทำเพื่อเรามากมายและทำทุกอย่างต่อไปเพื่อช่วยเราให้พบความรอดที่สมบูรณ์ ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูบุตรมาตายเพื่อเราและมีชีวิตเพื่อเรา ขอบคุณที่มอบพันธกิจแห่งการคืนดีให้กับเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเสนอให้กับโลก ขอบคุณสำหรับแง่มุมที่ยอดเยี่ยมในฐานะพระบิดาของเรา เราสามารถคืนดีกับท่านผ่านทางพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณสำหรับการเป็นพระบิดาของเราและสำหรับพระสัญญาที่จะมีชีวิตอยู่กับท่าน กับพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดนิรันดร ทั้งหมดนี้เป็นเพราะสิ่งที่ท่านทำเพื่อเรา เราขอขอบคุณที่ฟังเราในคำอธิษฐานนี้ เราขอในนามพระเยซู อาเมน

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บตรง แตกง่าย